Informații dosare ce cuprind 30323/4/2022

1. Numărul dosarului: 30323/4/2022
Data înregistrării: 17 noiembrie 2022, ora 09:46:00
Data ultimei modificări: 20 noiembrie 2023, ora 11:34:37
Instanță: Judecătoria Sector 4 București
Secție: ....
Materie: minori și familie
Obiect: divorţ cu copii
Stadiu procesual: Fond

Părți:
Gulica Mariana - Reclamant
Gulica Sergiu - Pârât

Ședințe:
4 decembrie 2023, ora 09:00
Complet: C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF)
Tip soluție:
Soluția pe scurt:

16 octombrie 2023, ora 09:30
Complet: C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

4 septembrie 2023, ora 09:30
Complet: C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

27 iunie 2023, ora 09:00
Complet: C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF)
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge capătul de cerere privind partajarea creditului contractat de păr?i în timpul căsătoriei pentru imobilul supus partajului, formulat de către reclamanta-pârâtă în contradictoriu cu pârâtul-reclamant, ca inadmisibil. Admite în parte în principiu cererea, astfel cum a fost modificată. Admite în parte în principiu cererea reconven?ională. Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, în indiviziune, cu o contribuţie de 40% reclamanta-pârâtă şi 60% pârâtul-reclamant, următoarele bunuri: - imobil apartament nr. 41, situat în mun. Bucure?ti, sector 4, Drumul Jilavei nr. 58-60, lot 238, bl. 5, nr. cadastral 226080-C5-U41, înscris în cartea funciară nr. 226080-C5-U41 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti, împreună cu cota-parte de 2,13% din păr?ile ?i dependin?ele comune ale imobilului bloc, precum ?i terenul aferent în proprietate în suprafa?ă indiviză de 11,50 mp din suprafa?a totală de 539 mp, cu nr. cadastral 226080, intabulat în cartea funciară nr. 226080 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti, ?i cota-parte indiviză de 0,18%, reprezentând suprafa?a indiviză de 4,42 mp din lotul 243, drum de acces, în suprafa?ă de 2.501 mp, nr. cadastral 226086, înscris în cartea funciară nr. 226086 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti, căruia îi corespunde cota-parte indiviză de 0,005% reprezentând suprafa?ă indiviză de 0,59 mp din terenul intravilan în suprafa?ă totală de 12.115 mp, având categoria de folosin?ă cur?i-construc?ii ?i destina?ia de drum de acces, nr. cadastral 223620, intabulat în cartea funciară nr. 223620 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti, cota-parte indiviză de 0,062%, reprezentând suprafa?a indiviză de 0,76 mp din terenul intravilan suprafa?ă totală 12.115 mp, având categorie de folosin?ă cur?i-construc?ii ?i destina?ia de drum de acces, nr. cadastral 223620, intabulat în cartea funciară nr. 223620 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti, cota-parte indiviză de 0,36% reprezentând suprafa?a indiviză de 0,06 mp din lotul 244, reprezentând teren intravilan în suprafa?ă de 18 mp, nr. cadastral 226085, intabulat în cartea funciară nr. 226085 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti ?i cota-parte indiviză de 0,0001% reprezentând 0,004 mp din terenul intravilan în suprafa?ă totală de 12.115 mp, nr. cadastral 223620, intabulat în cartea funciară nr. 223620 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti; - teren intravilan, în suprafa?ă de 12 mp, nr. cadastral 226025, înscris în cartea funciară nr. 226025 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti, căruia îi corespunde cota indiviză de 0,18%, reprezentând suprafa?a indiviză de 4,62 mp din lotul 243 în suprafa?ă de 2.501 mp, nr. cadastral 226086, înscris în cartea funciară nr. 226086 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti ?i cota indiviză de 0,01%, reprezentând suprafa?a indiviză de 0,79 mp (din cota indiviză de 4,93%, căreia îi corespunde suprafa?a indiviză de 597 mp) din terenul intravilan în suprafa?ă totală de 12.115, nr. cadastral 223620, înscris în cartea funciară nr. 223620 a sectorului 4 al municipiului Bucure?ti; - autovehiculul marca Ford, tip Focus, cu serie de ?asiu WF0LXXGCBLCK47689; - 1 pat dormitor; - 1 bibliotecă; - 1 raft bibliotecă; - 1 televizor; - 1 masă; - 2 imprimante; - 1 pat copil; - 1 covor mare sufragerie; - 2 covoare mici – unul în bucătărie ?i unul în hol; - 1 draperie ?i 1 perdea dormitor; - 2 draperii mari; - 1 perdea sufragerie; - electrocasnice bucătărie, 1 cuptor, 1 hotă, 1 ma?ină de spălat vase; - 1 masă de bucătărie ?i scaunele aferente; - mobilă sufragerie, 1 canapea ?i 2 fotolii sufragerie. Încuviin?ează proba cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea evaluarea proprietă?ii imobiliare, cu următoarele obiective: identificarea ?i evaluarea bunurilor imobile ce formează masa partajabilă. Desemnează pe expertul Petre Valentin să efectueze, în prezenta cauză, expertiza în specialitatea evaluarea proprietă?ii imobiliare. Stabile?te suma de 1.500 lei cu titlu de onorariu provizoriu, in sarcina pârâtului-reclamant. Încuviin?ează administrarea probei cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea evaluarea bunurilor mobile, cu următoarele obiective: identificarea ?i evaluarea bunurilor mobile ce formează masa partajabilă, fără luarea în considerare a autovehiculului marca Ford, tip Focus, cu serie de ?asiu WF0LXXGCBLCK47689. Desemnează pe expertul Stan Florentina să efectueze, în prezenta cauză, expertiza în specialitatea evaluarea bunurilor mobile. Va stabili suma de 3.000 lei, cu titlu de onorariu provizoriu, in sarcina reclamantei-pârâte. Încuviin?ează administrarea probei cu expertiza tehnică judiciară în specialitatea auto, cu următoarele obiective: identificarea ?i evaluarea autovehiculului marca Ford, tip Focus, cu serie de ?asiu WF0LXXGCBLCK47689. Desemnează pe expertul Bratu Marian să efectueze, în prezenta cauză, expertiza în specialitatea auto. Stabile?te suma de 1.500 lei, cu titlu de onorariu provizoriu, in sarcina pârâtului-reclamant. Pune în vedere păr?ilor să achite onorariile provizorii stabilite în sarcina fiecăreia dintre ele, în termen de 5 zile de la desemnarea expertului, ?i să ata?eze la dosar dovada achitării onorariului, până la termenul de judecată următor, sub sanc?iunea suspendării judecă?ii cauzei. Sub rezerva achitarii onorariilor provizorii de către fiecare dintre păr?i, dispune emiterea unei adrese către B.L.E.T. (Biroul local de expertize tehnice si contabile), prin care aduce la cuno?tin?ă că a fost numit expertul Petre Valentin, în specialitatea evaluarea proprietă?ii imobiliare, expertul Stan Florentina, în specialitatea evaluarea bunurilor mobile ?i expertul Bratu Marian în specialitatea auto. Dispune emiterea unei adrese catre exper?ii desemna?i, cu mentiunea de a efectua expertiza, cu citarea partilor cu cel putin 5 zile inainte de data efectuarii acesteia, si de a depune raportul de expertiza cu cel putin 10 zile inainte de termen. Dispune ata?area, la adrese, de copii după actele aflate la dosar. Acordă termen la data de 04.09.2023, ora 09:30, pentru când se vor cita părţile. Cu drept de apel odată cu fondul. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucure?ti. Pronunţată astăzi, 27.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

12 iunie 2023, ora 10:30
Complet: C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF)
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 27.06.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.06.2023.

22 mai 2023, ora 14:00
Complet: C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

27 aprilie 2023, ora 10:00
Complet: C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

13 martie 2023, ora 14:00
Complet: C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt:

20 februarie 2023, ora 09:00
Complet: C1 (2020) civil, insolvenţă, fond funciar (ex MF)
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a formula întâmpinare, amână judecarea cauzei la data de 13.03.2023.Pagina principală